DISCLAIMER

Het gebruik van slaywithconfidence.com (hierna “de website”) gaat altijd hand in hand met enkele rechten en verplichtingen. Deze zijn gedefinieerd in de huidige Disclaimer, in onze Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Cookie Statement. Alle andere rechten en verplichtingen die duidelijk op de website zijn vermeld, verdienen ook de nodige aandacht. De gedefinieerde rechten en verplichtingen gelden zowel voor ons, door SLAY WITH CONFIDENCE, voor u, de Gebruiker. Door gebruik te maken van onze website erkent en aanvaard u de exclusieve toepassing van de gedefinieerde rechten en verplichtingen in de huidige Disclaimer, in onze Verkoopvoorwaarden, Privacy Policy en Cookie Statement. In sommige uitzonderlijke situaties kunnen we afwijken van de gedefinieerde rechten en verplichtingen, maar alleen voor zover de afwijkingen door elke partij worden aanvaard en uitdrukkelijk schriftelijk worden vermeld. Deze afwijkingen vervangen of aanvullen uitsluitend de clausules waarop zij betrekking hebben en beïnvloeden de toepassing van andere bepalingen niet.

1. Wie zijn wij?

De website wordt geleverd door:
SLAY WITH CONFIDENCE
Strevelsweg 700
UNIT 303-C2050
3083AS Rotterdam
Nederland

Email: info@slaywithconfidence.com
Telefoonnummer: +1853030926

Kamer van Koophandel-nummer: 64429013
BTW-identificatienummer: NL200191287B01

2. Onze website
2.1 Proper functioneren, veiligheid en bereikbaarheid
Je kan zeker rusten; Wij bieden een gebruikersvriendelijke website aan die veilig is voor elke gebruiker. Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te waarborgen. Toch kunnen wij u hierbij niet een absolute garantie geven. Wij zijn alleen gebonden aan een verplichting van middelen. Elk gebruik van de Website is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, defecten, schadelijke elementen of andere problemen op of binnen onze Website, ongeacht het bestaan van overmacht of andere externe gebeurtenissen. Wij hebben het recht om de toegang tot onze Website te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te beperken en/ of te onderbreken. Wij zullen alleen dergelijke maatregelen treffen indien dit onder de omstandigheden gerechtvaardigd is, zonder dat dit op een of andere manier is onderworpen.

2.2 Inhoud op onze website
We bepalen in grote mate welke inhoud op onze website beschikbaar is. In dit opzicht passen we veel zorg in het werk en wij leveren alles in het leveren van hoogwaardige informatie. Wij nemen daarom alle nodige stappen om onze website zo volledig, accuraat en actueel mogelijk te houden, zelfs wanneer derden de informatie verstrekken. Wij kunnen altijd de inhoud op onze website wijzigen, toevoegen of verwijderen. Ondanks onze grote aandacht kunnen wij de kwaliteit van de beschikbare informatie op onze website niet garanderen. Het is mogelijk dat de informatie niet juist is, niet voldoende nauwkeurig en/ of niet bruikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker kan lijden als gevolg van de informatie op onze Website. Wij vragen u zo snel mogelijk te melden als u merkt dat de inhoud op onze website schendt aan de toepasselijke wetten en/ of rechten van derden of gewoon niet acceptabel is. Vervolgens nemen we alle passende maatregelen, die de gedeeltelijke of totale verwijdering van de informatie kunnen omvatten. Onze website bevat inhoud die u kunt downloaden. De gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat elke download van onze website op eigen risico is en dat de schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem zijn volledige en eigen verantwoordelijkheid.

2.3 Wat wij van u als gebruiker verwachten
De gebruiker draagt enige verantwoordelijkheid voor de manier waarop wij onze website aanbieden. Dit betekent dat u zich moet onthouden van handelingen die een nadelige invloed hebben op de goede werking en beveiliging van de website of op het gebruik ervan. De website kan bijvoorbeeld niet gebruikt worden om ons bedrijfsmodel te omzeilen en/ of informatie te verzamelen van andere gebruikers. Het is daarom verboden om inhoud via onze website te verspreiden die (en) andere gebruikers van de Website kunnen beschadigen. Dit omvat, zonder te beperken tot, de verspreiding van kwaadaardige software, computervirussen, malware, wormen, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/ of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spam en kettingbrieven, is ook gericht. Wij behouden ons het recht voor alle nodige (gerechtelijke en buitengerechtelijke) acties te treffen die passende maatregelen kunnen bieden aan de betrokkenen. De gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor alle acties die worden uitgeoefend op de website die schade toebrengt aan de website en/ of aan andere gebruikers. Als dit gebeurt, is de Gebruiker verplicht SLAY WITH CONFIDENCE te vrijwaren en SLAY WITH CONFIDENCE onbeschadigd te houden tegen en tegen alle aanspraken, verliezen of verplichtingen die zich voordoen.

3. Links naar andere websites
Onze website kan hyperlinks bevatten of hyperlinks aanbieden aan andere websites en/ of elektronische communicatieportalen die door derden worden onderhouden, of kunnen inhoud van derden op onze website leveren door middel van frames of andere methoden. Een dergelijke verwijzing op onze website betekent niet dat er een verband bestaat tussen onze Website en deze Websites van derden, noch dat we (impliciet) het eens zijn met de inhoud van deze sites. Wij garanderen geen aansprakelijkheid voor de juistheid, wettigheid, volledigheid of kwaliteit van de inhoud van externe websites die gekoppeld zijn aan onze website of andere elektronische communicatieportalen die niet onder onze eigen controle staan. Deze verwijzingen zijn daarom om op eigen risico en verantwoordelijkheid te klikken. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit. Deze externe websites bieden niet dezelfde garanties als wij. Daarom raden wij u aan om de Algemene Voorwaarden en Privacybeleid van deze andere Websites zorgvuldig te lezen.

4. Intellectuele eigendomsrechten
Creativiteit verdient bescherming; ook onze website en de inhoud ervan. Dergelijke bescherming wordt verleend door intellectuele eigendomsrechten en heeft recht op alle partijen, dat wil zeggen door SLAY WTIH CONFIDENCE en derden. Inhoud betekent de zeer brede categorie foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikelen, enzovoort. Deze inhoud is beschermd door auteursrecht, software rechten, database rechten, ontwerp rechten en andere toepasselijke (intellectuele eigendomsrechten) rechten. De technische aard van onze Website zelf is beschermd door auteursrecht. Handelsnaam en handelsmerkwetgeving beschermt elke handelsnaam die we op onze websites gebruiken. Elke gebruiker krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van onze website en de inhoud ervan. Dit recht wordt toegekend op een niet-exclusieve en niet-overdraagbare manier en kan alleen in een persoonlijke, niet-commerciële context worden gebruikt. Wij vragen onze gebruikers om geen veranderingen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel zonder toestemming van SLAY WITH CONFIDENCE te maken of te brengen. Door SLAY WITH CONFIDENCE hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft zij alle maatregelen genomen om de bescherming te waarborgen. Wettelijke stappen worden genomen tegen elke inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten.

5. Verwerking van persoonsgegevens
De gegevens die u ons geeft, zijn essentieel voor de verwerking en levering van orders, voor facturen en voor de oprichting van garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan persoonlijke gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen worden aangevraagd om de bestelling te personaliseren. Bij gebreke van het verstrekken van een minimumaantal details zal de onmiddellijke annulering van uw bestelling resulteren. Het communiceren van onjuiste of onjuiste informatie is in strijd met de verkoopvoorwaarden. De persoonlijke gegevens van de koper worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het toepasselijke Privacybeleid dat via onze website kan worden geraadpleegd.

6. Algemene bepalingen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden.
Wij behouden ons het recht om onze website en aanverwante diensten te wijzigen, te beperken of te stoppen op elk moment en in ieder geval. We kunnen dit doen zonder de gebruiker in kennis te stellen. Dit leidt niet tot enige vorm van compensatie. Wanneer de gebruiker blijkt dat onze verkoopvoorwaarden zijn geschonden, hebben wij het recht om alle mogelijke maatregelen te nemen om deze overtreding te bestraffen en te verhelpen. Wij kunnen uw inhoud altijd geheel of gedeeltelijk verwijderen of wijzigen en/ of u toegang tot onze Website ontkennen. Deze maatregelen kunnen worden genomen zonder voorafgaande kennisgeving te geven. Dergelijke maatregelen geven geen aansprakelijkheid tot vergoeding aan onze aansprakelijkheid. Deze Disclaimer, de Verkoopvoorwaarden, Privacy Statement en Cookie Statement worden uitsluitend geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met SLAY WITH CONFIDENCE‘s aanbiedingen of gesloten afspraken komt onder de jurisdictie van de bevoegde rechter van het gerechtelijk district Rotterdam. Indien een gerecht een bepaling van deze Disclaimer acht, is de Verkoopvoorwaarden, Privacyverklaring of Cookieverklaring ongeldig, de geldigheid van deze bepaling is niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen, die volledig van kracht blijven. Wij behouden ons het recht voor een geldige wijziging van de betwiste clausule (s) voor te stellen. De titels die we in onze juridische documenten gebruiken, zijn altijd van louter illustratief karakter; ze hebben geen wettelijke waarde.

7. Help ons om onze website te verbeteren
Het moet duidelijk zijn dat onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is. Wij waarderen elke hulp die onze website kan verbeteren en ontvangen graag uw vragen, opmerkingen en tips per email. U bent van harte welkom om uw input via het contactformulier te sturen.

Select your currency